Dofinansowanie do projektów związanych z efektywnością energetyczną.

Styczeń 8, 2018

 

Skończyły się święta zaczął się nowy 2018 rok. Do złożonych życzeń chciałbym Państwu podarować prezent w postaci możliwości dofinansowania 90% kosztów kwalifikowanych związanych z pomocą techniczną na opracowanie i wdrożenie planowanych u Państwa inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Jest to zgodne z trendami zwartymi w mojej książce Rewitalizacja w spółdzielniach mieszkaniowych w praktyce i stanowi świetne uzupełnienie do treści w niej zawartych. Program ten został opracowany przez: Instytut Gospodarki Nieruchomościami oraz Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Ponieważ otrzymałem zgodę Prezesa KIGN oraz IGN Pana Arkadiusza Borka na opublikowanie artykułu jego autorstwa, który ukazał się na stronach internetowych i facebook-owych ww. instytucji, przedstawiam go Państwu w całości, a więc do rzeczy.

Szanowni Państwo,
Nasze finansowe wsparcia dla Państwa, będzie realizowane ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Możliwości bezzwrotnego sfinansowania przez nas 90% kosztów kwalifikowanych pomocy technicznej, dotyczy finansowej pomocy dla Państwa, przy opracowaniu i wdrożeniu planowanych w latach 2018-2020 projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskania energii z OZE.

1. Dofinansowanie 90% kosztów pomocy technicznej planowanych inwestycji obejmuje m.in.:
wykonanie niezbędnych audytów energetycznych,
wykonanie niezbędnych projektów technicznych,
wykonanie studiów wykonalności i badań rynku,
planowanie projektów,
przygotowanie biznesplanów,
przygotowaniem procedur przetargowych i ustaleń umownych oraz ustanowienie jednostek wdrażających projekt,
inne formy wsparcia konieczne do opracowania i wdrożenia projektów inwestycyjnych.


2. Beneficjenci dofinansowania:
urzędy miast i gmin,
spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe,
prywatni inwestorzy


3. Nasze wsparcie techniczne (o którym mowa w pkt. 1), może zostać udzielone na rozwój projektów inwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną, w następujących obszarach:
docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej, komercyjnych (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne etc.)
modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych sieci c.o., cwu,
modernizacja kotłowni, wymienników,
modernizacja wind, chłodni etc.,
wymiana starych maszyn i urządzeń związanych z produkcją (tokarki, suwnice, szlifierki, wtryskarki etc.),
modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach i zewnętrznego (oświetlenie uliczne),
transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzenie samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.)
infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami.


Otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania obliguje Państwa do spełnienia dwóch wymogów:
zrealizowanie inwestycji, na którą otrzymaliście dofinansowanie w zakresie pomocy technicznej,
stosunek pomiędzy wartością inwestycji, a przyznanym dofinansowaniem – co najmniej 25-krotny


W przypadku braku realizacji powyższych wymogów beneficjent będzie musiał zwrócić przyznane przez nas środki.
Kontrakty na opracowanie programu inwestycyjnego mogą być maksymalne 3 letnie, natomiast sama inwestycja musi zostać rozpoczęta przed wygaśnięciem kontraktu tj. musi zostać co najmniej uruchomiona procedura wyboru wykonawcy lub procedura przetargowa.
Reasumując, finansujemy bezzwrotnie w 90 % przygotowanie i wdrożenie techniczne planowanych inwestycji w obszarze szeroko pojętej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym także sektora transportu. Programy inwestycyjne mogą obejmować modernizację różnych budynków publicznych, prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oświetlenia wewnątrz budynków oraz oświetlenia ulicznego, sieci ciepłowniczej, modernizację kotłowni, wymianę floty transportowej, infrastruktury miejskiej etc. Wsparcie na pomoc techniczną przyznawane jest w kolejności podpisania kontraktów na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Wstępna pula środków na pomoc techniczną dla naszych beneficjentów to kwota 1 mln. euro.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety i odesłanie jej e-mailem do 22 stycznia 2018 r. na adres mail: biuro@ign.org.pl Oryginał ankiety prosimy przesłać tradycyjną pocztą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych zapytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Ankiety do pobrania pod adresem:

http://www.ign.org.pl/oferta/efektywnosc-energetyczna/

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński