OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Styczeń 30, 2018

Otrzymałem ostatnio zapytanie dotyczące obowiązku składania deklaracji członkowskich w spółdzielniach mieszkaniowych. Ponieważ w prowadzonych przeze mnie szkoleniach często padało to pytanie, dlatego postaram się wyjaśnić to zagadnienie oczywiście w świetle obowiązujących, od poprzedniego roku, przepisów.

Generalnie obowiązuje zasada, zapisana w art. 1 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którą:

Nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w ust. 7 (ustawy Prawo spółdzielcze – uwaga autora) dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3.

Powyższy przepis wykreślił ze stosowania obowiązek składania deklaracji członkowskich przez osoby które posiadają prawo do mieszkania będącego w zasobie spółdzielczym. Jednakże od powyższej reguły jest odstępstwo wynikające z zapisów art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.


W art. 3 ust. 3′ czytamy:

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

 

Z powyższego przepisu wynika, że osoba posiadająca odrębną własność ma prawo zdecydować, czy chce wstąpić w poczet członków spółdzielni, czy też nie (przysługuje jej roszczenie wstąpienia w poczet członków). Jeżeli podejmie decyzję o wstąpieniu w członkostwo powinna złożyć w spółdzielni oświadczenie woli, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, będącym deklaracją o której mowa w art. 16 ustawy Prawo spółdzielcze. Analizując art. 16 Prawa spółdzielczego należy uwzględnić fakt, iż w spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się przepisów dotyczących udziałów i wpisowego (art. 1 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), a więc taka deklaracja z oczywistych względów nie będzie zawierała ilości zadeklarowanych udziałów oraz wysokości wpisowego.

Powyższe odstępstwo dotyczy również najemców byłych mieszkań zakładowych, albowiem zgodnie z art. 3 ust. 34 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

Z zacytowanego wyżej przepisu wynika, że zasada złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej deklaracji obowiązuje, tak samo jak właścicieli lokali, najemców o których mowa w art. 48 ust. 1 tzn. najemców spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którzy przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową były mieszkaniami przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia.

Do powyższego mam jeszcze jedną uwagę. W przypadku gdy oboje małżonków nabyło prawo odrębnej własności, obojgu przysługuje roszczenie wstąpienia w poczet członków na zasadach opisanych wyżej z tym, że słusznym wydaje się aby każdy z nich złożył oświadczenie w tym zakresie oddzielnie. W przypadku najemców, którzy są małżonkami, o którym mowa w art. 48 ust. 1 obowiązują takie same zasady dotyczące przyjęcia w członków jak właścicieli lokali.

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński