Walne Zgromadzenie. Głosowania

Marzec 16, 2018

Wiele zamieszania w zakresie przepisów dotyczących głosowania wprowadziła nowa interpretacja przepisów art. 83 ust 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nią obliczając głosy oddane w sprawie podjęcia uchwały należy uwzględnić głosy wstrzymujące się, w tym również nieważne. Taki pogląd kłóci się z dotychczasową doktryną  i również moim skromnym zdaniem jest błędny.

Aby uporządkować mój krótki wywód należy przywołać przepis art. 83 ust 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

Art. 83 ust 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest przepisem, który powstał w związku z wprowadzeniem do obrotu prawnego w spółdzielniach mieszkaniowych konstrukcji walnego zgromadzenia podzielonego na części. Wcześniejsze regulacje prawne w spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie walnego zgromadzenia (WZ), ale tylko w zarysie podobne, dotyczyły rozwiązań wynikających z funkcjonowaniem zebrań przedstawicieli członków, czyli tzw. ZPCZ.

Wprowadzając do walnego zgromadzenia możliwość podzielenia go na części powstał problem jak interpretować wyniki głosowań poszczególnych części walnego zgromadzenia? Można przecież przyjąć zasadę, że każda część WZ głosuje w sposób integralny i na koniec każdej części zebrania otrzymujemy głos za lub przeciw. W podsumowaniu wszystkich części WZ dodajemy głosy i otrzymujemy wynik. Dla przykładu jeżeli mamy trzy częściowe zebrania to na koniec WZ mamy trzy głosy po jednym stanowiącym podsumowanie każdej z jego części np. dwa za i jeden przeciw, więc uchwała został podjęta. Powyższy przepis powstał w celu uporządkowania tej kwestii.

Należy zauważyć, że powyższe prawo reguluje nam kwestie głosowania w następujący sposób:

  1. podczas głosowania nie wymaga się kworum;

  2. aby uchwała została podjęta musi być poddana pod głosowanie wszystkich części WZ;

  3. podczas głosowania bierze się pod uwagę ogólną liczbę uczestników wszystkich części WZ;

  4. oceny głosowania dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy chyba, że w sposób odmienny reguluje tą kwestię statut.

Przepis ustawy w oparciu o który dokonuje się oceny głosowania to art. 35 §4 ustawy prawo spółdzielcze:

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Inaczej mówiąc podczas głosowania bierze się pod uwagę ogólną liczbę uczestników wszystkich części WZ natomiast do obliczenia głosów, które są wymagane do podjęcia uchwały zgodnie z ustawą, uwzględnia się tylko głosy oddane za uchwałą lub przeciw niej. Głosy wstrzymujące się bierze się pod uwagę w przypadku kiedy tak stanowi statut. Treść art. 83 ust 9, która nakazuje aby wziąć pod uwagę ogólną liczbę uczestników ze wszystkich jego części WZ. Umożliwia to w konsekwencji odmienne uregulowanie kwestii obliczania głosów w statucie w stosunku do przepisów prawa spółdzielczego, tzn. daje możliwość uwzględnienia głosów nieważnych i wstrzymujących się.

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński