Wyrok

Wrzesień 1, 2017

W dniu 18 grudnia 2013 r. spółdzielnia, którą zarządzałem usłyszała wyrok. Sprawa zaczęła się w 2011 roku i dotyczyła sporu pomiędzy spółdzielnią a prezydentem miasta o wysokość podatku od lokali własnych.

Oczywiste jest, że każda osoba fizyczna, czy prawna musi w naszym kraju płacić podatek. Spółdzielnia również chciała, tylko że nie w takiej wysokości. Natenczas, zgodnie z obowiązującą wówczas doktryną, spółdzielnia była zobowiązana płacić podatek od nieruchomości za lokale własne w wysokości , jak dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czyli stawką najwyższą, wynoszącą wówczas około 22 zł/m2. 

Wstępując w spór z prezydentem miasta, spółdzielnia stała na stanowisku, że wprawdzie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Podstawowym celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków, natomiast działalność gospodarcza jest działalnością uboczną. Dlatego też, nie można ze względu na podatek od nieruchomości traktować całej działalności spółdzielni, jak działalność gospodarczą zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zatem, warsztaty, lokale biurowe, czy inne lokale własne spółdzielni powinny być opodatkowane stawką, jak dla budynków mieszkalnych lub dla budynków pozostałych.

Urząd oraz Sąd pierwszej instancji nie podzielili stanowiska spółdzielni twierdząc, że już sam fakt posiadania przez spółdzielnię mieszkaniową budynków i lokali obliguje ją do płacenia podatku od nieruchomości według najwyższej stawki od lokali, które nie stanowią substancji mieszkaniowej.

Spółdzielnia oczywiście wniosła skargę kasacyjną na wyrok Sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna została uwzględniona, a Sąd w uzasadnieniu napisał:

Jeżeli zatem lokale wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej znajdują się w budynkach mieszkalnych i służą wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkalnych ich mieszkańców lub innych ich potrzeb, wynikających z ustawowych celów spółdzielczości mieszkaniowej, to opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości według stawek stawek przewidzianych dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie byłoby uzasadnione, bowiem nie są związane z prowadzeniem, działalności gospodarczej.”.

 Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. Akt II FSK 2767/11

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński